Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:

                                       *  Το νησί της μάγισσας Κίρκης  
                                       *  Φως και Τέχνη  
                                       *  Διαδρομές                                
                                 για την ευγενική χορηγία τους για την έκδοση 
                                        του έντυπου προγράμματος.


                                         Κ α λ έ ς   α ν α β ά σ ε ι ς ! ! !